Strona główna
bip.gov.pl
Instrukcja O Biuletynie Redakcja
Biuletyn Informacji Publicznej > Prawo lokalne > Statut miasta > Statut Gminy Miasta Braniewo Dziś jest 04.10.2015

Data ostatniej aktualizacji 03.10.2015
Liczba odwiedzin 3864108
  Załącznik nr 4 - Jednostki organizacyjne miasta
  Załącznik nr 5 -Opis sztandaru Rady Miejskiej w Braniewie
  Załącznik nr 6 - Regulamin Komisji Rewizyjnej RM
  Załącznik nr 7 - wniosek Komisji Rewizyjnej RM
  Załącznik nr 8 - Regulamin Rady Miejskiej

  Statut Gminy Miasta Braniewo

STATUT

GMINY MIASTA BRANIEWO

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Gmina Miasto Braniewo zwana dalej w niniejszym Statucie “Miastem” jest wspólnotą samorządową tworzoną przez wszystkich jej mieszkańców.

 

§ 2

 

Miasto wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

 

§ 3

 

Miasto posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej.

 

§ 5

 

Miasto Braniewo obejmuje obszar 12,4 km˛. Granice Miasta określone są na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Statutu.

 

§ 6 

 

1.Wzór herbu miasta Braniewa ( wizerunek plastyczny i jego opis ) zawiera załącznik Nr 2 do Statutu.

2.Elementem towarzyszącym herbowi jest flaga miasta zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Statutu.

 

§ 7

 

Organami Miasta są Rada Miejska i Burmistrz Miasta.

 

§ 8

 

Siedzibą organów Miasta jest Urząd Miasta w Braniewie przy ul. Kościuszki 111.

Rozdział II

Cel, zakres działania i zadania Miasta

 

§ 9

 

Celem działania Miasta jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.

 

§ 10

 

Do zakresu działania Miasta należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

 

§ 11

 

1.Miasto realizuje zadania własne, zlecone lub powierzone.

2.Do zadań własnych Miasta należą w szczególności sprawy :

 • 1)ładu przestrzennego, gospodarki, nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 • 2)miejskich dróg, ulic, mostów, placów,

 • 3)wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

 • 4)lokalnego transportu drogowego,

 • 5)ochrony zdrowia,

 • 6)pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

 • 7)komunalnego budownictwa mieszkaniowego,

 • 8)edukacji publicznej,

 • 9)kultury, w tym bibliotek miejskich i innych placówek rozpowszechniania kultury,

 • 10)kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

 • 11)targowisk i hal targowych,

 • 12)zieleni miejskiej i zadrzewień,

 • 13)cmentarzy komunalnych,

 • 14)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

 • 15)utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

 • 16)polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

 • 17)wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

 • 18)promocji miasta,

 • 19)współpracy z organizacjami pozarządowymi,

 • 20)współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

3.Miasto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

4.Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto może wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

5.Miasto może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 12

 

1.W celu wykonywania zadań Miasto może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z pozarządowymi.

2.Wykaz jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.

 

 

§ 13

 

Miasto może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej.

 

 

Rozdział III

Rada Miejska

 

§ 14

 

1.Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym dla Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych.

2.Kadencja Rady Miejskiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

 

§ 15

 

1.Symbolem Rady jest Sztandar, którego wizerunek plastyczny wraz z opisem stanowi załącznik Nr 5 do Statutu.

2.Sztandar podkreśla doniosłość uroczystości, w których uczestniczą władze Miasta.

3.Decyzję o użyciu sztandaru podejmuje Przewodniczący Rady Miejskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza.

 

§ 16

 

1.Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie Miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.Do wyłącznej właściwości Rady należy :

 • 1)uchwalanie Statutu Miasta,

 • 2)ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

 • 3)powoływanie i odwoływanie skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza Miasta - na wniosek Burmistrza,

 • 4)uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

 • 5)uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • 6)uchwalanie programów gospodarczych,

 • 7)podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach,

 • 8)podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących :

           a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich

               wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne

               nie stanowią inaczej,

           b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

               przez Burmistrza

           c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

           d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych,

               zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

           e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

               przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę Miejską,

           f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i

               występowania z nich,

           g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

           h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek

               organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

  i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

 • 10) określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

 • 11) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

 • 12) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

 • 13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu i flagi miasta oraz sztandaru Rady Miejskiej,

 • 14) podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

 • 15)nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta,

 • 16)tworzenie i przystępowanie do związków, stowarzyszeń i fundacji oraz ich rozwiązywanie i występowanie z nich,

 • 17)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań o których mowa w § 11 ust.5,

 • 18)podejmowanie uchwał w sprawie współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

 • 19)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

 • 20)stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Miejskiej.

 

 

§ 17

 

1.Rada Miejska wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2.Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej w trybie określonym w ust.1

 

§ 18

 

1.Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza oraz jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2.W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni w tym przedstawiciele wszystkich klubów w liczbie od 5 do 7.

3.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

4.Zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej stanowiący

 załącznik Nr 6 do niniejszego Statutu.

 

 

§ 19

 

1.Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Miasta i występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi           ( Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7).

2.Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

 

§ 20

 

1.Poza Komisją Rewizyjną, o której mowa w § 18 ust.1 Rada Miejska powołuje następujące, pozostałe komisje :

 • 1) Komisję Budżetu i Finansów,

 • 2) Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej i Rehabilitacji,

 • 3) Komisję Oświaty,

 • 4) Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji,

 • 5) Komisję Polityki Gospodarczej,

 • 6) Komisję  Przestrzegania Prawa, Bezpieczeństwa Publicznego i Komunikacji

2.Rada Miejska ustala podmiot działania Komisji, liczbę członków i jej skład osobowy.

3.(skreślony)

4.Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

 

§ 21

 

W czasie trwania kadencji Rada Miejska może powołać doraźne komisje do wykonania określonych zadań, wskazując ich skład osobowy i zakres działania.

 

§ 22

 

Tryb pracy Rady Miejskiej, jej organów oraz sposób obradowania na sesjach określa szczegółowo Regulamin Rady Miejskiej stanowiący załącznik Nr 8 do Statutu.

§ 23

 

Obsługę Rady, Komisji oraz radnych zapewnia Biuro Rady Miejskiej. Pozostaje ono w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

 

§ 24

 

1.Radny Rady Miejskiej reprezentuje wyborców, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia.

2.Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady Miejskiej.

3.W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

4.Radni moga tworzyć Kluby Radnych :

 • 1)Klub Radnych może utworzyć co najmniej 4 radnych,

 • 2)radny może być członkiem tylko jednego klubu,

 • 3)przewodniczący klubu zgłasza Przewodniczącemu Rady skład osobowy klubu,

 • 4)Kluby Radnych mogą posiadać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Miasta Braniewa.

§ 25

 

1.Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Miasta, w którym radny uzyskał mandat.

2.Przepis ust.1 dotyczy również kierowników podległych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępców.

3.Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust.1 i 2 jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

 

§ 26

 

1.Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego Miasta Braniewa, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2.Radni i ich małżonkowie nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

3.Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby.

4.Radni są obowiązani złożyć :

 • 1) oświadczenie o swoim stanie majątkowym, zawierające w szczególności informacje o

  zasobach pieniężnych, nieruchomościach, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia

  lub innej działalności zarobkowej, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu.

  Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego

  dochodu w roku podatkowym /PIT/ za rok poprzedni oraz jego korektę składają radni

  Przewodniczącemu Rady w dwóch egzemplarzach.

 • 2) oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka,

  wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie

  Miasta Braniewa,

 • 3) oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka, zstępnych,

  wstępnych i rodzeństwo jeżeli umowy te zawarte zostały z organami Miasta,

  jednostkami organizacyjnymi Miasta lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą

  stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących,

 • 4) pisemną informację o zatrudnieniu małżonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwa w

  jednostkach organizacyjnych Miasta lub w związku jednostek samorządu

  terytorialnego oraz o rozpoczęciu przez nich świadczenia pracy lub wykonywania

  czynności zarobkowych na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co

  najmniej 50% udziałów i akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego.

 

 

Rozdział IV

Burmistrz

 

 

§ 27

 

1.Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz.

2.Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego Zastępcę.

 

§ 28

 

1.Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Miasta określone przepisami prawa.

2.Do zadań Burmistrza  należy w szczególności :

 • 1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,

 • 2/ określanie sposobów wykonywania uchwał,

 • 3/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

 • 4/ wykonywanie budżetu Miasta,

 • 5/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Miasta.

 

§ 29

 

W realizacji zadań własnych Miasta, Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

 

§ 30

 

Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

§ 31

 

1.Uchwała Rady Miejskiej w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza.

2.Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyny określonej w ust.1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

3.Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust.2 Rada Miejska zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Miejskiej o nieudzieleniu Burmistrzowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.

4.Uchwałę, o której mowa w ust.2 Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 32

 

1.Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

2.Wniosek, o którym mowa w ust.1 wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

3.Rada Miejska może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.2.

4.Uchwałę, o której mowa w ust.3 Rada Miejska podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.

 

§ 33

 

Jeżeli zgłoszony w trybie § 32 wniosek o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 

§ 34

 

Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy.

 

 

§ 35

 

W przypadku wygaśnięcia mandatu Burmistrza przed upływem kadencji, jego funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

 

§ 36

 

1.Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

2.Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

 

 

§ 37

 

1.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta, którego organizację i zasady funkcjonowania  określa regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2.Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje Miasto na zewnątrz.

 

 

Rozdział V

Przepisy gminne

 

 

§ 38

 

1.Na podstawie upoważnień ustawowych Miastu przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na jego obszarze.

2.W zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

 

§ 39

 

1.Przepisy gminne ustanawia Rada Miejska w formie uchwał.

2.W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

 

 

Rozdział VI

Mienie komunalne

 

 

§ 40

 

1.Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Miasta oraz mienie innych miejskich osób prawnych.

2.Stan majątku przedstawiany jest corocznie w informacji o stanie mienia komunalnego.

 

§ 41

 

Oświadczenie woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Burmistrz albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

 

 

 

 

§ 42

 

Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu mieniem zgodnie z jego przeznaczeniem oraz jego ochrona.

 

 

Rozdział VII

Gospodarka finansowa Miasta

 

§ 43

 

1.Miasto samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Miasta.

2.Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

 

§ 44

 

1.Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz.

2.Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania.

3.Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.

 

§ 45

 

Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi określa Rada Miejska.

 

§ 46

 

1.Dochodami Miasta są :

 • 1)podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach,

 • 2)dochody z majątku Miasta,

 • 3)subwencja ogólna z budżetu państwa.

2.Dochodami Miasta mogą być :

 • 1)dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

 • 2)wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

 • 3)spadki, zapisy i darowizny,

 • 4)inne dochody.

 

§ 47

 

1.Uchwały i zarządzenia organów Miasta dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których  zobowiązania te zostaną pokryte.

2.Uchwały Rady Miejskiej, o których mowa w ust.1 zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

 

§ 48

 

1.Za prawidłową gospodarkę finansową Miasta odpowiada Burmistrz.

2.Gospodarka finansowa Miasta jest jawna.

3.Organem upoważnionym do kontroli finansowej są ustawowo upoważnione organy kontroli i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

 

 

 

Rozdział VIII

Jawność działania organów Miasta

 

 

§ 49

 

Działalność organów Miasta jest jawna.

 

 

§ 50

 

Zasada jawności obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Miasta i komisji Rady.

 

§ 51

 

1.Protokoły udostępnia się do wglądu, jeżeli nie narusza to przepisów ustawowych, w szczególności w zakresie ochrony informacji niejawnych danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz dóbr osobistych.

2.W przypadku wyłączenia z publicznego wglądu części protokołu z przyczyn określonych w ust.1 wnioskodawcy udostępnia się wyciąg z protokołu.

3.Odmowa udostępnienia protokołów z przyczyn określonych w ust.1 wymaga uzasadnienia.

 

§ 52

 

1.Wniosek w sprawie udostępnienia protokołów składany jest w formie pisemnej i nie wymaga uzasadnienia.

2.O dokładnym terminie udostępnienia protokołu wnioskodawca zawiadamiany jest w miarę możliwości w formie pisemnej lub przy pomocy środków telekomunikacyjnych.

3.Udostępnienie protokołów następuje każdorazowo w Urzędzie, w pomieszczeniu wskazanym przez Przewodniczącego Rady lub Burmistrza, w obecności pracownika sporządzającego protokół.

 

§ 53

 

Przewodniczący Rady - w odniesieniu do wniosków o udostępnienie protokołów posiedzeń Rady i komisji udostępni protokoły w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 54

 

Zasady określone w § 49-53 stosuje się również do udostępniania innych niż protokoły dokumentów wynikających z wykonywanych zadań publicznych.

 

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 

 

§ 55

 

Zmiana Statutu może być dokonana wg zasad obowiązujących przy jego uchwalaniu.

 

§ 56

 

Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

drukuj
ostatnie zmiany dla strony „Statut Gminy Miasta Braniewo”

użytkownikdata aktualizacjiopis zmian
13.05.2008, 10:32 CESTpoprawienie ułamków w paragrafach 17 i 32
21.07.2004, 12:53 CESTpoprawienie tytułu informacji
05.07.2004, 08:51 CESTwprowadzenie danych - \\\"Statut Gminy Miasta Braniewo\\\"

pełny rejestr zmian dla tej strony
do góry
IQ.pl
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
© 2004 Urząd Miasta Braniewa
Wszelkie prawa zastrzeżone.