Załącznik

do Zarządzenia nr 12/2019 roku dnia 17 września 2019 roku

 

DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

 

I. Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywania pracy):

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo.

II. Określenie stanowiska:

Główny Księgowy Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

III. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na stanowisko Głównego Księgowego może być osoba, która zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2018 poz. 67 z późn. zm.):

1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

2. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa; przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4. Spełnia jeden z poniższych warunków;

- ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

- ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

- jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. Nie był/a karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art.31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. w Dz.U. z 2018 r., poz. 1450 z późn. zm. )

6. Posiada bardzo dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie: rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych, ustawy
o finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy
o ubezpieczeniach społecznych i umiejętność ich stosowania.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych na stanowisku księgowego – minimum 3 lata.

2. Znajomość zasad księgowości przedsiębiorstw i budżetu, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

3. Posiada ogólną znajomość zasad finansowania zadań samorządowych zakładów budżetowych na szczeblu gminy.

V. Zakres obowiązków i wykonywanych zadań na stanowisku głównego księgowego.

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych zakładu:

- dekretacja dokumentów zgodnie z zakładowym planem kont,

- sporządzanie sprawozdań na potrzeby Urzędu Statystycznego (F-03, Z-03, Z-06, Z-05, Z-02),

- uzgadnianie sald kont z kontrahentami, sporządzanie bilansu zakładu budżetowego wraz z załącznikami, weryfikacja i sporządzanie rozliczeń podatkowych – deklaracji PIT-4, CIT-8 i VAT,

2 . Sporządzanie i weryfikacja budżetu:

- sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, weryfikacja planu zgodnie z uchwałą Rady Miasta o zmianie budżetu miasta, sporządzanie sprawozdań kwartalnych z rozliczenia otrzymanych dotacji, sporządzanie kwartalnych sprawozdań budżetowych Rb-N i Rb-Z o stanie należności i zobowiązań oraz półrocznych Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego,

3. Prowadzenie i rozliczanie spraw kadrowo-płacowych,

4. Wykonuje i akceptuje rozliczenia dotacji Urzędu Miasta.

VI. Wykaz wymaganych dokumentów:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.Kserokopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe

5. Kserokopie świadectw pracy

6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.

8. Oświadczenie :

a) o posiadaniu obywatelstwa,

b) o posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art.23 ust.1pkt1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,1669) dla celów rekrutacji.

Z zastrzeżeniem, iż w przypadku wyboru kandydata na stanowisko Głównego Księgowego przed zawarciem umowy należy dostarczyć zaświadczenie o niekaralności w w/w zakresie.

VII. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Czas pracy: pełny wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.

2. Praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku.

3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

VIII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi 0% .

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty w sprawie naboru na stanowisko Głównego Księgowego można składać do dnia 30 września 2019 r. do godz. 10: 00 w biurze Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1 lub przesłać pocztą na adres:

Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo
z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego .

2. Oferty, które wpłyną do Zakładu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone zainteresowanym. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do ABK.

X. Pozostałe informacje:

1. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane, a te, które nie będą spełniały wymagań formalnych zostaną odrzucone.

2. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni indywidualnie

o terminie kolejnego etapu naboru- rozmowie kwalifikacyjnej- telefonicznie.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Braniewa oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie.

 

 

Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych w Braniewie

Andrzej Piróg

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Kwestionariusz kandydata doc 26.00 KB Anna Kroczyk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych odt 23.64 KB Anna Kroczyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 17, wrzesień 2019 11:57 Anna Kroczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 18, wrzesień 2019 17:11 Anna Kroczyk