Drukuj

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Braniewo, dnia 11.01.2021 r.

ZGK.271.1.2021.SM.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa

Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa

Postępowanie prowadzone bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29.01.2004 r. ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm).

  1. I.Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wycinki i korekty koron drzew rosnących
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa:

1. Wycinka drzew (bez frezowania) w ilości 19 szt.

2. Cięcia pielęgnacyjne do 30% koron drzew w ilości 9 szt.

Szczegółowy wykaz zawierający opis drzew i ich lokalizację zawiera załącznik nr 1
do niniejszego zapytania.

1. Wycinka i cięcia pielęgnacyjne prowadzone będą w miejscach narażonych
na niebezpieczeństwo osób trzecich oraz powstania szkód materialnych – wymagane stosowanie metod alpinistycznych.

2. Pocięcie pni i dużych konarów na elementy umożliwiające ręczny załadunek
na środki transportu i złożenie drewna w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na działce prowadzonych cięć.

3. Zamawiający uprzątnie je na własny koszt i własnym staraniem.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia, posiadanie potencjału technicznego
i dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

2. Przedstawienie Polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności.

  1. III.Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie: 25.01.2021 r.

- zakończenie: 28.02.2021 r.

  1. IV.Kryterium wyboru oferty

Najniższa cena.

  1. V.Miejsce termin i sposób składania ofert

Ofertę zawierającą oznaczenie „Wykonanie usługi wycinki i korekty drzew na terenie miasta Braniewa” należy złożyć na nasz adres:  Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Rzemieślnicza 1, 14-500 Braniewo lub w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,do dnia 22.01.2021 r. do godz. 1430.

  1. VI.Oferta zawierać powinna

1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2

2. Parafowany wzór umowy – załącznik nr 3

3. Oświadczenie o dysponowaniu wiedzą, doświadczeniem i potencjałem osobowym oraz technicznym zdolnym do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4.

4. Aktualna polisa ubezpieczenia OC obejmująca zakres zamówienia.

  1. VII. Informacje dodatkowe

1. Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym będą przeprowadzane ww. prace.

2. Prace muszą być wykonywane profesjonalnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55)
i sztuką ogrodniczą oraz przepisami bhp.

3. Prace należy przeprowadzić w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami oraz zagospodarowaniem terenu.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa, a także do wykonania prac w pasie drogowym i przy ciągach pieszych w sposób nie powodujący kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim wynikłe podczas wykonywania prac.

6. Szczegółowy terminarz wykonywania prac Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
w trakcie trwania umowy.

7. Pozostałe w wyniku cieć drewno pozostaje w dyspozycji Zamawiającego.

  1. VIII.Informacji o zamówieniu udziela

Sylwia Micka tel. 55 644-29-02 lub e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">zTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">ielen@zgkbraniewo.pl  Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić
od zawarcia umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.

Dyrektor

Zakładu Gospodarki komunalnej w Braniewie

Andrzej Karpiński

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie cenowe wycinka drzew 2021 pdf 208.17 KB Stanisław Kobus
Załącznik Nr 1 -2021 pdf 377.13 KB Stanisław Kobus
Załącznik nr 2-2021 pdf 362.33 KB Stanisław Kobus
Załącznik Nr 3-2021 pdf 396.73 KB Stanisław Kobus
Załącznik Nr 4-2021 pdf 347.35 KB Stanisław Kobus
INFORMACJA 0 IVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 0FERTY pdf 436.25 KB Stanisław Kobus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 11, styczeń 2021 21:08 Stanisław Kobus
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 11, styczeń 2021 21:12 Stanisław Kobus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 25, styczeń 2021 12:55 Stanisław Kobus