Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 02.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie na terenie miasta Braniewa w 2021 roku

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

 1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 10.12.2020 r. do godziny 10:30 (sekretariat, pokój nr 4 na piętrze).
 2. Przedmiotem umowy: jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie miasta Braniewa u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich, a są ich pozbawione w miejscu ich zamieszkania, w przewidywanej liczbie 15.600 godzin w okresie obowiązywania umowy.
  Faktyczna liczba godzin wynikać będzie z wykazu zrealizowanej liczby godzin w środowisku.
 3. Termin realizacji: w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
 4. Kryteria oceny ofert:
  Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
  1. Kryterium I: cena za jedną godzinę usług– maksymalna liczba punktów: 100
  Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Dyrektor MOPS w Braniewie

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna pdf 88.88 KB Tomasz Ferenc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 531.02 KB Tomasz Ferenc
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02, grudzień 2020 11:51 Tomasz Ferenc
Artykuł został zmieniony. środa, 02, grudzień 2020 11:51 Tomasz Ferenc