Ogłoszenie o zamówieniu
Braniewo, dnia 02.12.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie zaprasza do składania ofert zgodnie z dołączoną SIWZ na: Świadczenie usług przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsc wskazanych przez zamawiającego MOPS w Braniewie w 2021 roku.

Zamówienie na usługi społeczne zgodnie z art. 138 o Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 t.j. ze zm.) (Zapytanie umieszczone na stronie zamawiającego).

  1. Termin złożenia oferty: Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 w terminie do 10.12.2020r. do godziny 10.00 /sekretariat, pokój nr 4 na piętrze/.
  2. Przedmiotem umowy jest wykonywanie kompleksowej usługi przygotowywania, gotowania i dostarczania posiłków do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w przewidywanej liczbie gorących posiłków: około 17840 sztuk w okresie obowiązywania umowy. Faktyczna ilość posiłków wynikać będzie z wykazu ilości osób uprawnionych do posiłków.
  3. Termin realizacji:

1. W okresie od 11 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
2. Zamawiający zastrzega, że dożywianie w szkołach podstawowych odbywać się będzie w okresie trwania nauki szkolnej z uwzględnieniem przerw w nauce i przerw świątecznych.

  1. Kryteria oceny ofert:
    Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
    1. Kryterium I: cena gorący posiłek – maksymalna liczba punktów: 100
    Waga kryterium wynosi 100%. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Dyrektor MOPS w Braniewie

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Klauzula informacyjna pdf 395.23 KB Tomasz Ferenc
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 392.85 KB Tomasz Ferenc
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 02, grudzień 2020 11:53 Tomasz Ferenc