UCHWAŁA Nr  XI/108/19
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
z dnia 9 października 2019r.

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§1 Na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa odwołuje się Panią Agnieszkę Jodko ze stanowiska Skarbnika Miasta Braniewa z powodu wypowiedzenia stosunku pracy na wniosek pracownika.

§ 2 Odwołanie ze stanowiska następuje na mocy wypowiedzenia stosunku pracy ze skutkiem na dzień 30 września 2019roku.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10, październik 2019 10:01 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, październik 2019 10:14 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, październik 2019 13:14 Adam Chruściel