UCHWAŁA Nr XI/109/19
 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE
z dnia 9 października 2019  r.

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Braniewa

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§1 Na wniosek Burmistrza Miasta Braniewa z dniem 9 października 2019 roku powołuje się Panią Katarzynę Mirkowską na stanowisko Skarbnika Miasta Braniewa.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 10, październik 2019 10:04 Adam Chruściel
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10, październik 2019 10:14 Adam Chruściel