1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zatwierdzenie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej z 26 sierpnia 2020 r.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z funkcjonowaniem Obszaru Płatnego Parkowania w trakcie epidemii.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Braniewie oraz nadania jej statutu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/167/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny paliw na terenie Miasta Braniewa w roku szkolnym 2020/2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.1350).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Miasta Braniewa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
12. Przerwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/136/19 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2020-2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok .
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Braniewa oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania ŚP. Panu Wojciechowi Iwulskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Braniewa.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15, październik 2020 14:26 Adam Chruściel