1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Braniewa z działalności między sesjami .

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Braniewa na lata 2021-2025”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/230/14 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie nadania statutu Braniewskiemu Centrum Kultury w Braniewie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r. poz.1350).

8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną ( dot. petycji z 11.12.2020 r. ).

9. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za bezzasadną ( dot. petycji z 14.12.2020 r. ).

10. Przerwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej na terenie Miasta Braniewa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/227/2020 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Braniewa na lata 2021 – 2029.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Braniewa na 2021 rok .

15. Interpelacje i zapytania.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 25, styczeń 2021 06:44 Adam Chruściel