Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Wydziału: Izabela Bogdan

Telefon: (55) 644-29-85

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 • Rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie miasta i gminy Braniewo w rejestrze stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego.
 • Wydawanie odpisów urodzeń, małżeństw i zgonów z rejestru stanu cywilnego.
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubów konkordatowych.
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia zawiązku małżeńskiego za granicą.
 • Wpisywanie do rejestru stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą.
 • Dokonywanie zmian w aktach na podstawie decyzji administracyjnych lub wyroków i postanowień sądu.
 • Wydawanie decyzji o zmianie imion i nazwisk.
 • Organizowanie uroczystości jubileuszowych (długoletnie pożycie małżeńskie, 100-lecia urodzin)

Do zadań ewidencji ludności należy:

 • Zameldowanie, wymeldowanie i przemeldowanie mieszkańców na terenie miasta Braniewa
 • Udostępnianie danych z rejestru PESEL.
 • Wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych.
 • Wykonywanie zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny i Braniewskiej Karty Dużej Rodziny, Braniewskiej Karty Weterana.

Do zadań stanowiska do spraw dowodów osobistych należy:

 • Przyjmowaniem wniosków o wymianę lub wydanie nowego dowodu osobistego.
 • Wydawaniem nowych dowodów osobistych.
 • Przyjmowaniem zgłoszeń o kradzieży lub zagubieniu dowodu osobistego.
 • Wydawanie dowodu osobistego uprawnionym do tego osobom, lub odmowa wydania w przypadkach przewidzianych w ustawie.