Gospodarka nieruchomościami, architektury i ochrony środowiska

Kierownik Wydziału: Sławomir Dzierżyński

Telefon: (55) 644-01-12

Z zakresu gospodarki nieruchomościami należy:

 • Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Braniewie w prawo własności nieruchomości
 • Prawo pierwokupu nieruchomości
 • Nadanie numeru porządkowego budynku
 • Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz nieruchomości lokalowych mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy w drodze przetargu.
 • Wydzierżawienie nieruchomości, przedłużenie umowy dzierżawy, rozwiązanie umowy dzierżawy
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
 • Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy w drodze bezprzetargowej
 • Podziały nieruchomości
 • Przedłużenia prawa użytkowania wieczystego

Do zadań gospodarki nieruchomościami należy:

 • Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
 • Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Przygotowywanie porozumień w celu udostępniania gruntów gminnych

Z zakresu ochrony środowiska:

 • Przygotowanie i prowadzenie postępowań związanych z usunięciem drzew i krzewów
 • Nadzór nad realizacja programu opieki nad zwierzętami
 • Nadzór nad realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest
 • Nadzór nad utrzymaniem i przeprowadzaniem prac remontowych cmentarza wojennego w Braniewie
 • Realizacja zadań z zakresu utrzymania terenów zieleni miejskiej
 • Odbudowa i czyszczenie cieków wodnych oraz postępowania wynikające z ustawy prawo wodne
 • Dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Braniewa