Termin załatwienia

W ciągu 30 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor ds. Działalności Gospodarczej Kamila Brzozowska

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111

Telefon kontaktowy

55 644 01 32

Adres e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sposób załatwienia

Decyzja Burmistrza Miasta Braniewa

Miejsce odbioru

Osobiście – Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, pokój 11 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1.  Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych ( pojazdów), jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie (wg wzoru) o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne;

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych;

3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiacym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne;

4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną;

6. Kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz.U.2020.1546 z późn. zm.).

Opłaty

Opłatę skarbową za wydanie decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (107 zł) oraz

opłatę skarbową za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (17 zł) wnosi się na konto Urzędu Miasta Braniewa:

Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie

77 8313 0009 0036 9006 2000 0090

 

 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439 t.j.)

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),

3. Uchwała nr XXXII/198/09 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Braniewo.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek odt 17.97 KB Kamil Krzywiec
Oświadczenie odt 12.24 KB Kamil Krzywiec
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09, listopad 2020 11:04 Kamil Krzywiec